รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นายทศพร ถือพุดซา   
101พร้านีลวัชระนางสาววรรณชนก รอดหยู่ 023942070 
102อนุบาลวัดพิชัยสงครามนายณัฐพล นุชอุดม 023951082 
103วัดบางนางเกรงนางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน 023841160 
104วัดสุขกรนางนภาพร สุรเนตร 023846115 
105วัดบางด้วนนางสาวญาณิศา ปลอดโปร่ง 023843287 
106นิลรัตน์อนุสรณ์นายธวัช เก้าอุดม 023830480 
107วัดบางโปรงนางวัชรีย์ จันทรา 023830427 
108วัดด่านสำโรงนายปิยสนธิ์ เชื้อทอง 023943792 
109มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร 023840878 
110คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศนางวรนุช โหงวสอาด 023857537 
111คลองสำโรงนายพลเอก สว่างแจ้ง 023835613 
112อินทรัมพรรย์อนุสรณ์นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล 023944492 
113วัดไตรสามัคคีนายธารา เปลี่ยนบางช้าง 023942227 
114วัดคลองเก้านางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล 027036671 
115วัดแพรกษานางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 023870402 
116นาคดีอนุสรณ์  027036409 
117คลองใหม่นายสราวุธ พิบูลย์สวัสดิ์ 023853654 
118คลองมหาวงก์นายสมชาย พึ่งอิ่ม 023953123 
119คลองบางปิ้งนายอานุ ช้างกลาง 023856659 
120วัดราษฎร์โพธิ์ทองนายวรัญญู อติศักดิ์กุล 023872142 
121คลองแสนสุขนายชวพล บริรัตนะวงศ์ 023871186 
122บ้านคลองหลวงนางรัชฎา ศรีแก่น 023952764 
123คลองบางปูนายประจวบ เถื่อนถ้ำ 023301314 
124ชุมชนวัดราษฎร์บำรุงนายมนตรี แผ้วฉ่ำ 027077076 
125คลองเสาธงนางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง 027077289 
126วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65นางรัชนี อุทัยรัตน์ 023239015 
127พิบูลประชาบาลนางสาวณฐมน บุญมาเลิศ 023239657 
128เอี่ยมสุรีย์นายปิติชาย ตันปิติ 023239481 
201อนุบาลสุขสวัสดิ์นายทองหนัก สิริมาตร์ 024628103 
202บ้านบางจากนายตรี ศตสังวัตสร์ 024626294 
203วัดชมนิมิตรนายไพทูร จันตะเภา 024627933 
204วัดครุในนางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล 024628100 
205วัดครุนอกนายเทวัญ วงเวียน 024633140 
207พลอยจาตุรจินดานางอรวี นิจจอหอ 024626289 
208วัดรวกนายนิสิต จรูญภาค 024633400 
209วัดกลางว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวั 024628155 
210วัดบางหญ้าแพรกนางสาววรรณี ชูก้าน 023859191 
211วัดท้องคุ้งนายธีรศักดิ์ นรดี 023859203 
212ฉัตรทิพย์เทพวิทยานางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ 023859796 
213วัดแหลมนายสุรพล มูลศรี 023859113 
214วัดบางหัวเสือสิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย 023859406 
215วัดบางฝ้ายว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย 023830199 
216วัดสวนส้มนางปัทมาพร ศรีอาภัย 023830386 
217วัดมหาวงษ์นางชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา 023942228 
218วัดสำโรงเหนือนางสาวอราคิน สงเมือง 023940773 
219วัดปุณหังสนาวาสนางสาววิชชุลดา ไชยกันทะ 023946931 
220วัดโยธินประดิษฐ์นายจิระพงศ์ ศุภศรี 023987809 
221วัดคันลัดนางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ 024633401 
222วัดป่าเกดนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง 024610827 
223วัดบางขมิ้น  024628102 
224วัดบางกะเจ้ากลางนายสงกรานต์ เนียมทอง 024610137 
225วัดกองแก้วนางศิริวรรณ จำเมือง 024610500 
226วัดบางน้ำผึ้งในนางวิจิตรา กิตติราช 024610161 
227วัดบางน้ำผึ้งนอกนางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล 024610237 
228วัดบางกอบัวนายกุลธวัช หาญรักษ์ 024610252 
229วัดราษฎร์รังสรรค์นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ 024610398 
230วัดบางกระสอบ  024610685 
301ชุมชนวัดสาขลานายวรสิทธิ์ ญวนพลอย 028484112 
302วัดไตรมิตรวรารามนางกฤติยา เกษแก้ว 024258336 
303วัดแหลมฟ้าผ่านางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ 024258585 
304วัดศรีคงคารามนางกิ่งดาว เทือกขันตี 028484072 
305บ้านขุนสมุทรนางมยุรีย์ คนเจน 024537119 
306ป้อมพระจุลจอมเกล้านางสาววีรนุช สุทธพันธ์ 024537311 
307บ้านขุนสมุทรไทยนางปิ่นทอง ใจสุทธิ 028195487 
308วัดคู่สร้างนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ 024259889 
309วัดใหญ่นางสาวพรทิพย์ ชูบัว 024258897 
310วัดแคนางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ 024258412 
311วัดคลองสวนนายธนิต ประสมเชื้อ 028484591 
312อนุบาลพระสมุทรเจดีย์นายเอกพงษ์ ตรีเนตร 024258413 
313คลองนาเกลือน้อยนางกันยารัตน์ จิตตเกษม 024632692 
314คลองสองพี่น้องนางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ 024611799 
315วัดคลองมอญนางสาวเพ็ญรุ่ง กลิ่นอยู่ 028484978