รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นายทศพร ถือพุดซา   
101พร้านีลวัชระนางสาววรรณชนก รอดหยู่ 023942070 
102อนุบาลวัดพิชัยสงครามนายปิยสนธิ์ เชื้อทอง 023951082 
103วัดบางนางเกรงนางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน 023841160 
104วัดสุขกรนายปัญญา จันทร์ย้อย 023846115 
105วัดบางด้วนนางสาวญาณิศา ปลอดโปร่ง 023843287 
106นิลรัตน์อนุสรณ์นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล 023830480 
107วัดบางโปรงนายวัชระ ไชยเพชร 023830427 
108วัดด่านสำโรงสิบโทอภิชา เพ็ชรน้อย 023943792 
109มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นายวรัญญู อติศักดิ์กุล 023840878 
110คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศนางวรนุช โบราณประสิทธิ์ 023857537 
111คลองสำโรงนางสาวพนัชกร ทรงรอด 023835613 
112อินทรัมพรรย์อนุสรณ์นางสาวพรทิพย์ ชูบัว 023944492 
113วัดไตรสามัคคีนายธารา เปลี่ยนบางช้าง 023942227 
114วัดคลองเก้านายธีรศักดิ์ นรดี 027036671 
115วัดแพรกษานางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ 023870402 
116นาคดีอนุสรณ์นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ 027036409 
117คลองใหม่นายนิสิต จรูญภาค 023853654 
118คลองมหาวงก์นางนภาพร สุรเนตร 023953123 
119คลองบางปิ้งนายดุษิต ศรีหิรัญ 023856659 
120วัดราษฎร์โพธิ์ทองนายเรืองยศ เรืองจันทร์ 023872142 
121คลองแสนสุขนายกุลธวัช หาญรักษ์ 023871186 
122บ้านคลองหลวงนางมยุรีย์ คนเจน 023952764 
123คลองบางปูนายประจวบ เถื่อนถ้ำ 023301314 
124ชุมชนวัดราษฎร์บำรุงนายธวัช เก้าอุดม 027077076 
125คลองเสาธงนางสาววิชชุลดา ไชยกันทะ 027077289 
126วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ 023239015 
127พิบูลประชาบาลนางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล 023239657 
128เอี่ยมสุรีย์นายอานุ ช้างกลาง 023239481 
201อนุบาลสุขสวัสดิ์นายทองหนัก สิริมาตร์ 024628103 
202บ้านบางจากนางศิริวรรณ จำเมือง 024626294 
203วัดชมนิมิตรว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวั 024627933 
204วัดครุในนายเทวัญ วงเวียน 024628100 
205วัดครุนอกนายนิพนธ์ นิลคง 024633140 
207พลอยจาตุรจินดานางอรวี นิจจอหอ 024626289 
208วัดรวก  024633400 
209วัดกลางนายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย 024628155 
210วัดบางหญ้าแพรกนางสาววรรณี ชูก้าน 023859191 
211วัดท้องคุ้ง  023859203 
212ฉัตรทิพย์เทพวิทยานางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ 023859796 
213วัดแหลมนางอมรรัตน์ โพธิ์ตระการ 023859113 
214วัดบางหัวเสือนางสาวลัดดาวัลย์ จันลา 023859406 
215วัดบางฝ้ายนางสาวจิดาภา มาประดิษฐ์ 023830199 
216วัดสวนส้มนางปัทมาพร ศรีอาภัย 023830386 
217วัดมหาวงษ์นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์ 023942228 
218วัดสำโรงเหนือนางสาวอราคิน สงเมือง 023940773 
219วัดปุณหังสนาวาสนายณฐพรรษ พู่พวง 023946931 
220วัดโยธินประดิษฐ์นายจิระพงศ์ ศุภศรี 023987809 
221วัดคันลัดนางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์ 024633401 
222วัดป่าเกดนางณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์ 024610827 
223วัดบางขมิ้นนายทศพร พะวงษ์ 024628102 
224วัดบางกะเจ้ากลางนางศิริพร สุภาภาพ 024610137 
225วัดกองแก้วนางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล 024610500 
226วัดบางน้ำผึ้งในนางวิจิตรา กิตติราช 024610161 
227วัดบางน้ำผึ้งนอกนางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล 024610237 
228วัดบางกอบัวนางสาวสุนันทนา โตอุตชนม์ 024610252 
229วัดราษฎร์รังสรรค์นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ 024610398 
230วัดบางกระสอบนางสาววรัลชญาน์ วรวิศาลเกียรติ 024610685 
301ชุมชนวัดสาขลานางจันทรา ประภัศร 028484112 
302วัดไตรมิตรวรารามนางสาวสิรินทิพย์ ทองนุช 024258336 
303วัดแหลมฟ้าผ่านางสาวอรการย์ สินธุ์สุวรรณ 024258585 
304วัดศรีคงคาราม  028484072 
305บ้านขุนสมุทร  024537119 
306ป้อมพระจุลจอมเกล้านางสาววีรนุช สุทธพันธ์ 024537311 
307บ้านขุนสมุทรไทยนางฐิรชญา มหาสุข 028195487 
308วัดคู่สร้างนายนรินทร์ อินทร์เสน่ห์ 024259889 
309วัดใหญ่นายสงกรานต์ เนียมทอง 024258897 
310วัดแคนางปทุมพร สินสุข 024258412 
311วัดคลองสวนนางกฤติยา เกษแก้ว 028484591 
312อนุบาลพระสมุทรเจดีย์นางปิ่นทอง ใจสุทธิ 024258413 
313คลองนาเกลือน้อยนางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ 024632692 
314คลองสองพี่น้องนางภาวิณี ครุฑปักษี 024611799 
315วัดคลองมอญนางกิ่งดาว เทือกขันตี 028484978