ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจิราภรณ์ สอาดแดงคลองสำโรงรร.วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) อ.บางพลี สพป.สมุทรปราการ เขต 1
2นางสาวจารุวรรณ วงค์มณีชุมชนวัดราษฎร์บำรุงรร.คลองบางน้ำจืด สพป.สมุทรปราการ เขต 2
3นางณัทญา รัชพงศ์อนุบาลวัดพิชัยสงครามรร.บางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4นางสาวนันท์ยเรศ ศิริยาชุมชนวัดราษฎร์บำรุงรร.สุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต 1
5นางสาวอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์วัดคลองเก้ารร.วัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
6นางกวิตา เลิศตละวนิชาชุมชนวัดราษฎร์บำรุงรร.สุเหร่าบ้านไร่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
7นางสาวนัยนา ทรัพย์โรจน์คลองมหาวงก์รร.คลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2
8นายสุรศักดิ์ ทองแท้คลองแสนสุขรร.วัดเสาธงกลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
9นางปารดา ดวงมาลัยอนุบาลสุขสวัสดิ์รร.วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
10นางสาวจีรนุช นิลทองวัดท้องคุ้งรร.สุเหร่าบ้านไร่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11นางสาวพัชรา รักษ์แก้วอนุบาลวัดพิชัยสงครามรร.สตรีสมุทรปราการ สพม.6
12นายสุรพงศ์ คำต่ายป้อมพระจุลจอมเกล้ารร.วิสุทธิกษัตรี สพม.6
13นางสาวดวงดารา เนตรวงค์วัดบางฝ้ายรร.สตรีสมุทรปราการ สพม.6
14นางสาวจิตรกานต์ กิ่งใบสมบูรณ์วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65รร.บางพลีราษฎร์บำรุง สพม.6
15นายเรืองยศ เรืองจันทร์อนุบาลพระสมุทรเจดีย์รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ สพม.6
16นายประเสริฐ สำเภารอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1รร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพม.6
17นางสาวณัฐยาน์ ดุมแก้วอนุบาลสุขสวัสดิ์รร.วัดทรงธรรม สพม.6
18นางรุ่งสุรีย์ สิงหราชวัดใหญ่รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม.6
19นายวิสูตร ยอดสุขวัดบางหญ้าแพรกรร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม.6
20นางสาวยุพาวดี แสงนาควัดคลองสวนรร.วัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) สพป.เพชรบุรี เขต 2
21นายสายันต์ สิงห์ศรีคลองมหาวงก์รร.บ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น 3
22นางสาวปิ่นฤทัย คงพระบาทคลองมหาวงก์รร.ชุมชนวัดเขาวิเชียร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
23นายศักดิ์ศรี พลเยี่ยมคลองมหาวงก์รร.ศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21
24นางสาวภัชชนก พัฒนาเดชภาคินชุมชนวัดสาขลารร.หนองหองปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
25นายประวัติ ทาสะโกบ้านบางจากรร.กุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
26นางสาวนิภากร โลกาสาพิบูลประชาบาลรร.เมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2
27นางสาวจุรีรัตน์ ศรีโยธีพลอยจาตุรจินดารร.อนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
28นางสาวแสงรวี พิณสุวรรณนาคดีอนุสรณ์รร.วัดหนองกระเบียน สพป.ลพบุรี เขต 1
29นางสาวอรทัย ขวาซุยคลองสองพี่น้องรร.คุรุราษฎร์วิทยา อ.ภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
30นางสาวศุภลักษณ์ คงเทศน์วัดมหาวงษ์รร.วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) สพป.พิษณุโลก เขต 3
31นายโชคชัย โพธิ์มีสีคลองแสนสุขรร.บ้านหนองเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 4
32นายกฤษดากร สังข์ทองวัดแพรกษารร.วัดบางวัว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
33นางสาวนันทิชา เกิดนุชวัดแหลมรร.บ้านขอนซุง อ.สวรรคโลก สพป.สุโขทัย เขต 2
34นางสาวคงรัก ศรีวินันท์คลองแสนสุขรร.ชุมชนบ้านปลาขาว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
35นางสาวอะนิส วาเฮงสาอินทรัมพรรย์อนุสรณ์รร.อนุบาลนราธิวาส อ.นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
36นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุขวัดสุขกรรร.ราษฎร์รัฐพัฒนา อ.สันติสุข สพป.น่าน เขต 1
37นางศุภนุช อ้วนเจริญสุขมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์รร.บ้านโป่งคำ สพป.น่าน เขต 1
38นายเชษฐา เพลินจิตต์วัดสวนส้มรร.อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) อ.กุยบุรี สพป.ประจวบครีขันธ์ เขต 2
39นางสาวปียภา กรุตไคร้คลองมหาวงก์รร.ชุมชนวัดบรมธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
40นางสาวณิชปภาพิชญ์ ธันยบูรณ์วรายุคลองสองพี่น้องรร.วัดห้องสูง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
41นางสาวจีรวดี แสงเต็มเปี่ยมคลองนาเกลือน้อยรร.บ้านท่าสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
42นางสาวพิไลลักษณ์ บุญสูงคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศรร.พุทธิโศภณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
43นางสาวทิฆัมพร คงสกุลพร้านีลวัชระรร.บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
44นางสาวกิตติมา กิจผดุงบ้านคลองหลวงรร.บ้านคลองเหนก สพป.ชุมพร เขต 2
45นางสาวอรุณรัตน์ อยู่ภักดีวัดแพรกษารร.อนุบาลนครราชสีมา 
46นางปวีณา ฉันทพจน์คลองมหาวงก์รร.บ้านเปราะหอมพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 1
47นายธนายุต เขียวแสนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65รร.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7
48นางสาวพนมไพร เขียวแสนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65รร.บ้านดงประชานุกูล สพป.นครราชสีมา เขต 7
49นางสาวศุภรานันท์ นาสะกาดพิบูลประชาบาลรร.บ้านพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต 7
50นายเทพกาญจนา โสภากุลวัดด่านสำโรงรร.อนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
51นางสาวเสาวณีย์ อำไพรวัดราษฎร์รังสรรค์รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บรบือ สพป.มหาสารคาม เขต 1
52นางสาวสุมิตรา คำมานาคดีอนุสรณ์รร.บ้านไฮ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
53นางณัทธินันท์ สำรวมจิตต์วัดแหลมรร.วิมลวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
54นางสาวชินภาดา ทัศนะวัดท้องคุ้งรร.บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
55นางสาวกรรณิกา ฝ่ายพรมคลองสองพี่น้องรร.บ้านสุขสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
56นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์คลองสำโรงรร.บ้านโนนค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
57นายพัชระ งามชัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1สพป.หนองคาย เขต 1 สพป.หนองคาย เขต 1